งานทอดผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2561


มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ เตโชธรรมสถาน อ.แก่งคอย เชิงเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม ‘แสงธรรมโพธิญาณ’ ในโอกาสการเข้าสู่ศักราชใหม่ 7 ปีที่สายธรรมเตโชวิปัสสนาได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2554 และยังเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนครบ 5000 พระวัสสา

จึงถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการขยายสายธรรมแท้อันเข้มแข็งไปยังดินแดนต่างๆ ของสุวรรณภูมินี้ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมถึงดำเนินการก่อสร้างของโครงการ 'มนสิการ' ซึ่งเกิดจากการดำริของท่านอาจารย์ที่มีแนวคิดจะเปลี่ยน สถานที่ท่องเที่ยวให้กลายเป็นวัด ในยุคที่ชนในชาติ ลุ่มหลง มัวเมาในอวิชชาอย่างที่สุด โดยในส่วนการออกแบบของรายละเอียดลวดลายส่วนอาคารนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก คุณนาคนิมิตร สุวรรณกูฏ คู่ชีวิตของศิษย์เตโชวิปัสสนา คุณเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ ช่วยออกแบบในรายละเอียด และท่านอาจารย์ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว คุณนาคนิมิตร ได้ขยายความถึงแรงบันดาลใจที่มาของการออกแบบว่า เป็นแนวคิดของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยอาศัยต้นแบบมาจากสถาปัตยกรรมไทยครั้งสมัยอยุธยา ผสมผสานกับศิลปกรรมจากอินเดีย ทำให้ลวดลายที่ออกมานั้นมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความงามสง่า อ่อนช้อย วิจิตร ตระการตาแก่ผู้พบเห็นอย่างแน่นอน ซึ่งผู้มาร่วมงานจะได้รับชมและสัมผัสถึงความเป็นที่สุดของ ‘มนสิการ’ ได้ภายในงานทอดผ้าป่านี้เช่นกัน

สำหรับการก่อสร้างโครงการนั้น ทางคุณปฐมกฤษณ์ นวประดิษฐ์กุล ผู้ดูแลควบคุมโครงการนี้ จะเริ่มแผนก่อสร้างในเดือนกรกฏาคมนี้ จากที่หยุดก่อสร้างชั่วคราวเพราะความไม่เสถียรภาพในธาตุขันธ์ของท่านอาจารย์ ทำให้ท่านไม่สามารถออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1.เพื่อเป็นทุนการในการจัดหาที่ดินใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี ในการขยายธรรมแท้อันเข้มแข็งไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ในนาม ‘แสงธรรมโพธิญาณ’ เพื่อเปิดโอกาสในคนในจังหวัดและใกล้เคียง ได้มาปฏิบัติธรรมทั้งอานาปานสติและเตโชวิปัสสนา

2.เพื่อสานต่อโครงการ ‘หอมนสิการ’ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่จัดแสดงพุทธประวัติ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ทั้ง 23 พระองค์ที่ทรงเสด็จมาเอง และสถานที่สำหรับฝึกสมาธิ ตลอดจนการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ผนวกับนิทรรศการผ่านการนำเสนอที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพื่อให้ปลุกจิตสำนึกของผู้เข้าเยี่ยมชมในธรรมของพระบรมศาสดาในเบื้องต้น

3. เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ในการแสดงความกตัญญกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเพื่อฟื้นฟูธาตุขันธ์จากการครบรอบ 1 ปี ของการต่ออายุขัย เพราะด้วยภารกิจที่ท่านอาจารย์ได้ทุ่มเท ทั้งการสอนวิปัสสนา การทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สังขารเสื่อมทรุดลงอย่างรวดเร็ว

4. ทุนเพื่อการทำงานปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งถูกลบหลู่อย่างขาดจิตสำนึกทั่วโลก งานส่วนนี้เป็นการรณรงค์ให้ความรู้ ปกป้อง และยับยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา เพื่อนำจิตสำนึกแห่งจริยธรรมอันดีงามกลับคืนมา อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ภายในงานทอดผ้าป่า ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้เมตตาบรรยายธรรมแท้อันเข้มแข็งจากจิตสู่จิต ที่จะปลุกจิตเดิมของผู้เข้าฟังได้รับการกระเทาะเปลือกที่ถูกปกปิดความจริงมาช้านาน ให้ได้รับการเปิดปัญญาอย่างแท้จริง ในแบบที่ท่านไม่เคยได้ยิน ได้ฟังจากที่ใดมาก่อน ซึ่งมีตัวอย่างผู้ที่ได้รับประสบการณ์นี้มาแล้วมากมาย ซึ่งธรรมโอสถนี้ หากไม่ใช่ศิษย์หรือการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม เป็นการยากที่จะหามหาโอกาสแบบนี้ได้ อีกทั้งพระคุณเจ้าสัญชัย จิตตภโล ได้เมตตารับนิมนต์เข้าร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล และร่วมบรรยายธรรมแก่ญาติโยม และยังมีการสอนสมาธิอานาปานสติเบื้องต้นแก่ผู้สนใจอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้มาร่วมงานจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายและบรรยากาศอันบริสุทธิ์ของธรรมสถาน ท่ามกลางทิวเขาพระพุทธบาทน้อยอันสวยงาม สงบ สับปายะ อันมิมีสถานที่ใดเสมอเหมือน และร่วมรับประทานอาหารที่ทางธรรมสถานและคณะศิษย์ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่ามกลางกัลยาณมิตร


——————————————————————กำหนดการ พิธีผ้าป่าเตโชสามัคคีกุศล 2561——————————————————————


07:30 - 08:30 น. เริ่มเข้าสู่บริเวณ กราบนมัสการพระมหามงคลโพธิญาณเพื่อความเป็นสิริมงคล

08:00 น. พิธีสวดมหามงคลจักรวาลใหญ่ คณะภิกษุจากสำนักสงฆ์ลานหินป่าโมกข์ จ.สุรินทร์ โดยมีพระคุณเจ้าสัญชัย จิตตภโล เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในการสวด เพื่อความเป็นสิริมงคลและความแข็งแกร่งของสายธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปีสายธรรมเตโชวิปัสสนา

08:30 - 09:30 น. ฟังธรรมเทศนา จากท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

09:40 - 11:00 น. (หอปฏิบัติ) พิธีมุทิตาจิต ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เพื่อฟื้นฟูธาตุขันธ์จากการที่ท่านอาจารย์เพิ่งสืบต่ออายุขัย

10:00 - 11:00 น. (เรือนโพธิ์) ธรรมเทศนาและสอนสมาธิอานาปานสติจากพระคุณเจ้าสัญชัย จิตตภโล

11:00 - 12:00 น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารและเยี่ยมชมธรรมสถาน

12:10 - 12:30 น. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเตโชวิปัสสนา

12:45 - 14:30 น. ผู้ร่วมงานเข้ารับพรใกล้ชิด จากท่านอัจฉราวดี วงศ์สกลและรับมอบของที่ระลึก

เครื่องแต่งกาย : ทีมงานขอเชิญชวน ทุกท่านแสดงความเคารพต่อธรรมสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โปรดแต่งกายสุภาพ สำหรับสุภาพสตรีขอเชิญนุ่งผ้าซิ่นแบบโบราณเพื่อมาร่วมงาน โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นสีขาว ภายในงาน มีบริการพวงมาลัยสำหรับการกราบสักการะและน้อมถวายในราคาย่อมเยา
ท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานทอดผ้าป่าได้ แต่ประสงค์ร่วมสร้างทางแห่งพระนิพพาน สามารถสมทบทุนได้ ที่บัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ธนาคารกสิกรไทย สุชุมวิท 33 เลขบัญชี 003-2-41586-7 กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์ .09 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

=======================
ข้อมูลรายละเอียดงานผ้าป่า (เพิ่มเติม)
ลงทะเบียนประสงค์ที่จะออกโรงทาน อาหารคาว หวาน ผลไม้ ไอศครีม เพื่อเป็นทานแด่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่า ได้ที่ :
คุณแสงปทีป แก้วสาคร (คุณเอ๋) โทร. 089-2155577 // Line Id : ae_saengprateep

=======================
กรณีรับซองใบฎีกาผ้าป่าเตโช ติดต่อได้ที่ :
คุณวันดี (คุณเร) วงศ์รัศมีธรรม โทร. 081-301-5424 // wandeew71@hotmail.com หรือมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โทร. 02-6347461-3 โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ในการจัดส่ง จำนวนซองที่ต้องการ