Teachings - Techovipassana : เตโชวิปัสสนา

คำอธิษฐานและคำอวยพรจากท่านอาจารย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
  

คำอธิษฐานและคำอวยพรจากท่านอาจารย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
ถึงศิษย์และชาวโนอิ้ง บุดด้า ในฐานะประธานองค์กรค่ะ

….
ไม่มีใคร ไม่มีกรรมติดตัว…

แต่ผู้ตระหนักในกรรมและเพียรประพฤติตน
ให้อยู่ในข่ายความดี ย่อมน่าชื่นชม
และหากความดีนั้น เป็นไปเพื่อทดแทนคุณพระศาสดา 
โลกย่อมสรรเสริญ
ผู้ใดหาเหตุติเตียนผู้ทำความดี ย่อมเกิดเป็นวิบากใหญ่


คุณศรีพระรัตนตรัย ท้าวจตุโลกบาลสี่ และพญายมราช
ย่อมได้ทราบความดีทั้งหลายที่เหล่าชาวโนอิ้ง บุดด้า เพียรทำ 
ความดีที่มิใช่การก้มหน้าวิงวอน ขอให้ตนมีโชคชะตาที่ดีขึ้น
แต่เป็นการเพียรเผาบาป และใช้ลมหายใจที่เกิดจากจิตเข้มแข็ง
ทำกิจการงาน เพื่อช่วยยังพระพุทธศาสนา 
....

ด้วยจิตที่มุ่งมั่นเพียงนี้ เหตุใดเล่าวิบากทั้งหลายที่ประสบ
และกำลังจะมาถึง จึงจะไม่ได้รับการผ่อนผัน
เหตุใดเล่า ผู้ที่จะเป็นกำลังค้ำจุนพระศาสนา 
จึงจะต้องประสบชะตาจนสิ้นไร้กำลังใจ 
...

ในวาระที่โลก อยู่ในกระแสสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่
ข้าพเจ้า ในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กร ในฐานะอาจารย์ผู้รักและห่วงใยศิษย์ 
ดุจบุตรในอุทร จักขอร้องต่อเบื้องบนและปวงเทพที่ดูแลวิบากกรรม
ขอให้ท่าน ช่วยผ่อนผันและจัดแจงการส่งผลลำดับกรรม
อานิสงค์ใด ที่เหล่าศิษย์และชาวโนอิ้งบุดด้าได้ทำไว้ดีแล้ว 
ขอจงส่งผลให้เขาเหล่านี้ ได้รับผลบุญโดยเร็ว เพื่อให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต
หากเจ้ากรรมนายเวรใดไม่ยินยอม จงใช้อานิสงค์และบุญบารมีที่ข้าพเจ้า
สร้างไว้ ตามควรแก่เหตุ ไปดุลยกรรมผ่อนผัน เปิดทางสว่างให้แก่ผู้นั้น

ถ้าข้าฯ ช่วยศิษย์ของข้าฯ ไม่ได้ 
แล้วจะช่วยพระยกพระศาสนาได้อย่างไร
ขอคำอธิษฐานของข้าฯ นี้ จงสัมฤทธิ์ผล 
ขอความสุข ความสวัสดี จงมีแด่เหล่ากองทัพธรรมโนอิ้ง บุดด้า
เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล
1 มกราคม 2558

....

ท่านอาจารย์แนะนำไว้ว่า หากตั้งใจอ่านช้าและตั้งใจรับพรด้วยการเปล่งวาจาอย่างน้อยว่า "อนุโมทนาสาธุ" จะเกิดพลังมากขึ้นค่ะ เพราะเป็นการอธิษฐานที่สูงมาก

...
ภาพถ่ายพระพุทธรูปโดยคุณปฐมกฤษฏ์ นวประดิษฐ์ุกุล


Comments